Rahim Yar Khan (Punjab)

Inkjet Print on Canvas

14 x 11 inches

PKR 15,000